Ecstatic Organic Dance Retreat

Posted by

Ecstatic Organic Dance | Summer retreat
3 tem 5 juli 2020 | “A New & Natural Way of Life”
Centrum Drogenhof, Lubbeek (nabij Leuven)

“May we awaken, to live to the full
The dream of the Earth”
(John O’Donohue)

***

We leven in een tijd van grote transitie: zo worden we geconfronteerd met het opwarmen van de aarde, met dreigende natuurrampen en met humanitaire ongelijkheden, mede gecreëerd door ons eigen handelen. Gevangen in onze eigen angsten en in een collectieve ‘mind’set van afscheiding, lopen we onszelf en ons lichaam vaak geheel voorbij. Echter, het donkerste uur van de nacht, is het uur voordat de zon opkomt…

Vanuit een diep verlangen naar community en verbinding, roepen steeds meer mensen nieuwe en gedreven initiatieven de wereld in. De dansvloer creëert een veilige ruimte waarin (opnieuw) contact gemaakt kan worden met het leven – bezield via lichaam, hart en hoofd.

In het weekend van 3 tem 5 juli 2020 nemen we alle tijd en ruimte om samen te vertragen – en stil te staan bij de huidige keuzes die we in ons dagdagelijkse leven maken. Via dans, beweging, muziek, creatie en stilte, vragen we onszelf af: hoe kunnen we (opnieuw) contact maken met de aarde – en dus ook met ons eigen lichaam? Hoe beweegt de organische, cyclische beweging van het leven door ons heen? En welke (kleine of grote) stappen kunnen we nemen om – zoals Gandhi zo mooi zegt – ‘zelf de verandering te zijn die we willen zien in deze wereld’?

“Organisch”
1. voortgekomen uit iets levends
2. een organisch geheel vormen met

Het woord ‘organisch’ verwijst naar onze ‘natuurlijke’ staat van leven. Geboren doorheen het lichaam van onze moeders, kunnen we ons lichaam ervaren als een extensie van de aarde. Net zoals de seizoenen, verloopt ons leven in cycli: geboorte, dood en hergeboorte. Wat afsterft, maakt ruimte voor nieuw leven.
Tijdens dit Ecstatic Organic Dance weekend ‘laten’ we ontstaan en bewegen wat aan ons getoond wil worden. Zonder te forceren, zonder te moeten, zonder te ‘doen’.

“Extatisch”
1. verrukt, in vervoering
2. enthousiast, opgetogen

Ecstatic Dance is een vrije dansvorm die eruit ziet zoals jij maar wil. Vanuit een bewust contact met onszelf en de ruimte om ons heen, maken we contact met hoe ons lichaam wil bewegen. Opgetogen of diep voelend, in vervoering of zacht bewegend, expansief of diep duikend – via de dans geven we expressie aan dat wat in ons leeft – en dat wat in beweging wil komen! Door (opnieuw) voor onszelf, ons eigen lichaam en de aarde te zorgen, wakkeren we tevens onze innerlijke levensvreugde aan.

Je bent welkom, helemaal zoals je bent!

Tijdens het weekend zal Annemie heerlijke vegetarische en biologische maaltijden voorzien. Als groep krijgen we de mogelijkheid om mee te helpen bij het bereiden van de gerechten en halen we onze wildpluk salades vers uit de natuur.

Locatie:

Drogenhof 51, Lubbeek (België) | www.drogenhof.be

Begeleiding:

Caroline S’Jegers, oprichtster van ‘ícaro events * roots to create’, is een gepassioneerde DJ en bewegingsfluisterares. Haar geluiden en woorden kunnen in drie woorden worden samengevat: uplifting, diep en soulvol. Geworteld in ritueel ervaart Caroline muziek als poëzie en luistert ze naar de ruimte tussen de stilte: ‘Muziek beweegt en vormt me. Op de dansvloer ontvouwt zich – net als in het leven – het mysterie…”Als psychologe (BA) en cultureel antropologe (MSc) bestudeert Caroline al meer dan 15 jaar de diepere helende aspecten van dans in verschillende culturen. Met een missie om ons terug te brengen naar onze dansende wortels, is Caroline actief geëngageerd in een bloeiend gemeenschapsleven met respect voor Moeder Aarde. Haar website: www.carolinesjegers.com.

Annemie Maes, gastvrouw en space holder die voor ons heerlijke, vegetarische en biologische maaltijden zal voorzien.

***

Ecstatic | Organic Dance Summer Retreat

We are living in a time of great transition: as a human species, we are being confronted with global warming, with natural disasters and with human injustices that are partly being created by our own actions. Caught in our own fears and in a collective mindset of ‘separation’, we often completely ignore ourselves and our bodies. However, the darkest hour of the night is the hour before the sun sets…

With a deep desire for community and connection, more and more people are calling out for new and passionate initiatives. The dance floor creates a safe space where we can (re)connect ourselves to life – through body, heart and mind!

In the weekend of 3rd until 5th July 2020, we will be taking all the time and space to slow down together – and to reflect on the current choices that we are making in our daily lives. Through dance, movement, music, creation and silence, we ask ourselves: how can we (re)connect ourselves to the earth – and therefore also to our own body? In which ways is the organic and cyclic movement of life moving through and within us? And what (small or large) steps can we take towards – as Gandhi says – ‘being the change we wish to see in this world’?

“Organic”
1. being or coming from something alive
2. forming an organic whole with

The word ‘organic’ reflects our ‘natural’ state of life. Born through the body of our mothers, we can experience our body as an extension of the earth. Just like the seasons, our lives move in cycles: birth, death and rebirth. What dies makes room for new life. During this Ecstatic Organic Dance Weekend, we simply make time and space to allow what wants to arise and move through to us. Without forcing, without having to ‘do’ anything.

“Ecstatic”
1. feeling or expressing overwhelming happiness or joyful excitement
2. involving an experience of mystic self-transcendence

Ecstatic Dance is a free dance form. By connecting with ourselves and the space around us, we can become more present in our body and follow its movements. In depth or expansive, gentle or wild, joyful or sensitive – through dance we express what lives within us and what wants to be moved! By taking care of ourselves, our own body and the earth, we also deepen our inner life force.

You are welcome, just the way you are!

Annemie will provide delicious vegetarian and organic food during the weekend. As a group, we receive the opportunity to help prepare the meals and to pick our wild salads fresh from the garden.

Location:

Drogenhof 51, Lubbeek (Belgium) | www.drogenhof.be

Hosts:

Caroline S’Jegers, founder of ‘ícaro events * roots to create’, is a passionate DJ and movement whisperer. Her sounds and words can be summarized in three words: uplifting, deep and soulful. Rooted in ritual, Caroline experiences music as poetry and listens to the spaces in between the silences: “Music moves and shapes me. On the dance floor – just like in life – the mystery unfolds…” As a psychologist (BA) and a cultural anthropologist (MSc), Caroline has been studying the deeper healing aspects of dance throughout different cultures for more than 15 years. With a mission to bring us back to our dancing roots, Caroline is actively engaged in a thriving community life with respect for Mother Earth. Her website: www.carolinesjegers.com

Annemie Maes, hostess and space keeper who will prepare delicious, vegetarian and organic meals for us.