Ecstatic Organic Dance Retreat

Posted by

Ecstatic Organic Dance | Summer retreat
3 tem 5 juli 2020 | “A New & Natural Way of Life”
Centrum Drogenhof, Lubbeek (nabij Leuven)

“May we awaken, to live to the full
The dream of the Earth”
(John O’Donohue)

(English below!)

We leven in een tijd van grote transitie: zo worden we geconfronteerd met het opwarmen van de aarde en met dreigende natuurrampen, mede gecreëerd door ons eigen handelen. Gevangen in onze eigen angsten en in een collectieve ‘mind’set van ‘doen sneller consumptie’, lopen we onszelf en ons lichaam vaak geheel voorbij. Echter, het donkerste uur van de nacht, is het uur voordat de zon opkomt…

Vanuit een diep verlangen naar community en verbinding, roepen steeds meer mensen nieuwe en gedreven initiatieven de wereld in. Ecstatic Dance schiet als paddenstoelen uit de grond! De dansvloer creëert een veilige ruimte waarin (opnieuw) contact gemaakt kan worden met het leven – bezield via lichaam, hart en hoofd.

In het weekend van 3 tem 5 juli 2020 nemen we alle tijd en ruimte om samen te vertragen – en stil te staan bij de huidige keuzes die we in ons dagdagelijkse leven maken. Via dans, beweging, muziek, creatie en stilte, vragen we onszelf af: hoe kunnen we (opnieuw) contact maken met de aarde – en dus ook met ons eigen lichaam? Hoe beweegt de organische, cyclische beweging van het leven door ons heen? En welke (kleine of grote) stappen kunnen we nemen naar ‘een betere wereld’ (en zoals Gandhi zo mooi zegt: ‘zelf de verandering te zijn die we willen zien in deze wereld’)?

“Organisch”
1. voortgekomen uit iets levends

2. een organisch geheel vormen met 

Het woord ‘organisch’ verwijst naar onze ‘natuurlijke’ staat van leven. Geboren doorheen het lichaam van onze moeders, kunnen we ons lichaam ervaren als een extensie van de aarde. Net zoals de seizoenen, verloopt ons leven in cycli: geboorte, dood en hergeboorte. Wat afsterft, maakt ruimte voor nieuw leven.
Tijdens dit Ecstatic Organic Dance weekend ‘laten’ we ontstaan en bewegen wat aan ons getoond wil worden. Zonder te forceren, zonder te moeten, zonder te ‘doen’.

“Extatisch”
1. verrukt, in vervoering
2. enthousiast, opgetogen

Ecstatic Dance is een vrije dansvorm die eruit ziet zoals jij maar wil. Vanuit een bewust contact met onszelf en de ruimte om ons heen, maken we contact met hoe ons lichaam wil bewegen. Opgetogen of diep voelend, in vervoering of zacht bewegend, expansief of diep duikend – via de dans geven we expressie aan dat wat in ons leeft – en dat wat in beweging wil komen! Door (opnieuw) voor onszelf, ons eigen lichaam en de aarde te zorgen, wakkeren we tevens onze innerlijke levensvreugde aan.

Je bent welkom, helemaal zoals je bent!

Programma:

* Ecstatic Dance met DJ Caroline S’Jegers & dansworkshops
* Poetry in Motion (poëtische muzikale reis)
* Live muziek door Johannes Siemann
* Dansen voor/met onszelf, elkaar en de aarde
* Duurzaam en biologisch eten
* Workshops en ceremonies rond ‘contact met het lichaam/de aarde’ (inclusief ’ecologisch bewustzijn’)
* Opstellingswerk rond glocale en ecologische thema’s (die ons op een persoonlijk niveau raken)
* Deelrondes
* Stiltemomenten

Tijdens het weekend zal Annemie heerlijke vegetarische en biologische maaltijden voorzien. Als groep krijgen we de mogelijkheid om mee te helpen bij het bereiden van de gerechten en halen we onze wildpluk salades vers uit de natuur.

Locatie:

Drogenhof 51, Lubbeek (België) | website

Begeleiding:

Caroline S’Jegers, oprichtster van ‘ícaro events * roots to create’, is een gepassioneerde DJ en bewegingsfluisterares. Haar klanken en woorden kunnen in drie woorden worden samengevat: rakend, diep en soulvol. Ze wortelt zichzelf in ritueel, ervaart muziek als poëzie en luistert naar de ruimtes tussen de stiltes door: “Muziek beweegt en vormt me. Op de dansvloer – net als in het leven – ontvouwt zich het mysterie…” Als psychologe (BA) en een culturele antropologe (MSc) verdiept Caroline zich al meer dan 15 jaar in de diepere helende aspecten van dans doorheen verschillende culturen. Met een missie om ons terug te brengen naar onze dansende roots, zet Caroline zich actief in voor een bloeiend community leven met respect voor Moeder Aarde..

Annemie Maes, gastvrouw en space holder die voor ons heerlijke, vegetarische en biologische maaltijden zal voorzien.

Prijzen en registratie:

400 euro/eigen kamer met eigen badkamer
325 euro/tweepersoonskamer (met aparte bedden) met eigen badkamer
275 euro/twee- of driepersoonskamer (met aparte bedden) en gedeelde badkamer
275 euro/tweepersoonskamer (met dubbel bed) en gedeelde badkamer
200 euro/tentplaats in de tuin en gedeelde badkamer (voor 5 deelnemers) (UITVERKOCHT)

We moedigen ‘slow travel’ aan en voorzien een korting van 10% voor zij die met het openbaar reizen… Bovendien mag geld je niet tegenhouden om deel te nemen. Dus neem gerust contact op als je er graag bij bent!

Registratie enkel via mail: contact@carolinesjegers.com.

***

Ecstatic Organic Dance Re-Treat

We are living in a time of great transition: as a human species, we are being confronted with global warming and with natural disasters that are partly being created by our own actions. Caught in our own fears and in a collective mindset of ‘doing faster consuming’, we often completely ignore ourselves and our bodies. However, the darkest hour of the night is the hour before the sun sets…

With a deep desire for community and connection, more and more people are calling out for new and passionate initiatives. Ecstatic dance is shooting up like mushrooms! The dance floor creates a safe space where we can (re)connect ourselves to life – through body, heart and mind!

In the weekend of 3rd until 5th July 2020, we will be taking all the time and space to slow down together – and to reflect on the current choices that we are making in our daily lives. Through dance, movement, music, creation and silence, we ask ourselves: how can we (re)connect ourselves to the earth – and therefore also to our own body? In which ways is the organic and cyclic movement of life moving through and within us? And what (small or large) steps can we take towards ‘a better world’ (and thus as Gandhi says: ‘being the change we wish to see in this world’)?

“Organic”
1. being or coming from something alive
2. forming an organic whole with

The word ‘organic’ reflects our ‘natural’ state of life. Born through the body of our mothers, we can experience our body as an extension of the earth. Just like the seasons, our lives move in cycles: birth, death and rebirth. What dies makes room for new life. During this Ecstatic Organic Dance Weekend, we simply make time and space to allow what wants to arise and move through to us. Without forcing, without having to ‘do’ anything.

“Ecstatic”
1. feeling or expressing overwhelming happiness or joyful excitement
2. involving an experience of mystic self-transcendence

Ecstatic Dance is a free dance form. By connecting with ourselves and the space around us, we can become more present in our body and follow its movements. In depth or expansive, gentle or wild, joyful or sensitive – through dance we express what lives within us and what wants to be moved! By taking care of ourselves, our own body and the earth, we also deepen our inner life force.

You are welcome, just the way you are!

Program:

* Ecstatic Dance with DJ Caroline S’Jegers
* Poetry in Motion (poetic sound scape)
* Live music by Johannes Siemann
* Dancing for / with ourselves, each other and the earth
* Sustainable and organic food
* Workshops and ceremonies around ‘contact with the body / earth’ (including ‘ecological awareness’)
* Constellation work on glocal and ecological themes (that affect us on a personal level)
* Sharing circles
* Silence & relaxation

Annemie will provide delicious vegetarian and organic food during the weekend. As a group, we receive the opportunity to help prepare the meals and to pick our wild salads fresh from the garden.

Location:

Drogenhof 51, Lubbeek (Belgium)

Hosts:

Caroline S’Jegers, founder of ‘ícaro events * roots to create’, is a passionate DJ and movement whisperer. Her sounds and words can be summarized in three words: uplifting, deep and soulful. Rooted in ritual, Caroline experiences music as poetry and listens to the spaces in between the silences: “Music moves and shapes me. On the dance floor – just like in life – the mystery unfolds…” As a psychologist (BA) and a cultural anthropologist (MSc), Caroline has been studying the deeper healing aspects of dance throughout different cultures for more than 15 years. With a mission to bring us back to our dancing roots, Caroline is actively engaged in a thriving community life with respect for Mother Earth.

Annemie Maes, hostess and space keeper who will prepare delicious, vegetarian and organic meals for us.

Prices and registration:
400 euros / private room with private bathroom
325 euros / double room (with separate beds) with private bathroom
275 euros / double or triple room (with separate beds) and shared bathroom
275 euros / double room (with double bed) and shared bathroom
200 euros / tent space in the garden and shared bathroom (for 5 participants) (SOLD OUT)

We encourage ‘slow travel’ and give a 10% discount to those who travel through public transport… Please do not let money withhold you from participating. Feel free to send me a message if you wish to join

Registration only via mail: contact@carolinesjegers.com.