Ecstatic Organic Dance :: Sanctuary

Posted by

Ecstatic Organic Dance :: Sanctuary
 
“A movement sanctuary in times of great transition”
31st July until 2nd August 2020
Drogenhof, Lubbeek (near Leuven)
“May we awaken, to live to the full
The dream of the Earth”
(John O’Donohue)
 
(English below!)
 
We leven in een tijd van grote transitie: zo worden we geconfronteerd met het opwarmen van de aarde, met dreigende natuurrampen, met kwaadaardige ziekten (zoals covid-19) en met collectieve humanitaire ongelijkheden, mede gecreëerd door ons eigen handelen. Gevangen in onze eigen angsten, lopen we onszelf en ons lichaam vaak geheel voorbij. Echter, het donkerste uur is voordat de zon opkomt…
 
Vanuit een diep verlangen naar community en verbinding, roepen steeds meer mensen nieuwe en gedreven initiatieven de wereld in. De dansvloer creëert een veilige ruimte waarin (opnieuw) contact gemaakt kan worden met het leven – bezield via lichaam, hart en hoofd.
 
In het weekend van 31 juli tem 2 augustus 2020 nemen we alle tijd en ruimte om samen te vertragen – en stil te staan bij de huidige keuzes die we in ons dagdagelijkse leven maken. Via dans, beweging, muziek, creatie en stilte, vragen we onszelf af: hoe kunnen we (opnieuw) contact maken met de aarde – en dus ook met ons eigen lichaam? Hoe beweegt de organische, cyclische beweging van het leven door ons heen? En welke (kleine of grote) stappen kunnen we nemen om – zoals Gandhi zo mooi zegt – ‘zelf de verandering te zijn die we willen zien in deze wereld’?
 
“Organisch”
1. voortgekomen uit iets levends
2. een organisch geheel vormen met
 
Het woord ‘organisch’ verwijst naar onze ‘natuurlijke’ staat van leven. Geboren doorheen het lichaam van onze moeders, kunnen we ons lichaam ervaren als een extensie van de aarde. Net zoals de seizoenen, verloopt ons leven in cycli: geboorte, dood en hergeboorte. Wat afsterft, maakt ruimte voor nieuw leven.
 
Tijdens dit Organic Dance :: Sanctuary weekend ‘laten’ we ontstaan en bewegen wat aan ons getoond wil worden. Zonder te forceren, zonder te moeten, zonder te ‘doen’.
 
Organic Dance is ontstaan vanuit Ecstatic Dance, een vrije dansvorm die eruit ziet zoals jij maar wil. Vanuit een bewust contact met onszelf en de ruimte om ons heen, maken we contact met hoe ons lichaam wil bewegen. Opgetogen of diep voelend, in vervoering of zacht bewegend, expansief of diep duikend – via de dans geven we expressie aan dat wat in ons leeft – en dat wat in beweging wil komen! Door (opnieuw) voor onszelf, ons eigen lichaam en de aarde te zorgen, wakkeren we tevens onze innerlijke levensvreugde aan.
 
Je bent welkom, helemaal zoals je bent!
 
Programma:
 
* Dansworkshops door Caroline S’Jegers
* Poetry in Motion (poëtische muzikale reis)
* Muzikale begeleiding door Johannes Siemann
* Vuurritueel door Lise Orye
* Eco-workshop door Josse Horsten (Eetbaar Landschap)
* Lekker lokaal en vegetarisch eten
* Deelrondes
* Stilte, ontspanning & co-creatie
 
Tijdens het weekend voorzien we heerlijke vegetarische en biologische maaltijden. Als groep krijgen we de mogelijkheid om mee te helpen bij het bereiden van de gerechten en halen we onze wildpluk salades vers uit de natuur.
 
Locatie:
Drogenhof 51, Lubbeek (België) | www.drogenhof.be
 
Laatste beschikbare kamers:
425 euro/eenpersoonskamer met eigen badkamer
375 euro/tweepersoonskamer (met aparte bedden) met eigen badkamer
 
We moedigen ‘slow travel’ aan en voorzien een korting van 10% voor zij die met het openbaar reizen…
 
We doen er alles aan om een zo veilig en aangenaam mogelijke ruimte te creëren – en dit in overeenstemming met de huidige coronamaatregelen.
 
Registratie en informatie via mail: contact@carolinesjegers.com.
 
***
 
Ecstatic Organic Dance :: Sanctuary
“A movement sanctuary in times of great transition”
 
We are living in a time of great transition: as a human species, we are being confronted with global warming, with natural disasters, with malignent diseases (such as covid-19) and with collective human injustices that are also being created by our own actions. Caught in our own fears, we often completely ignore ourselves and our bodies. However, the darkest hour is just before dawn…
 
With a deep desire for community and connection, more and more people are calling out for new and passionate initiatives. The dance floor creates a safe space where we can (re)connect ourselves to life – through body, heart and mind!
 
In the weekend of 31st July until 2nd August 2020, we will be taking all the time and space to slow down together – and to reflect on the current choices that we are making in our daily lives. Through dance, movement, music, creation and silence, we ask ourselves: how can we (re)connect ourselves to the earth – and therefore also to our own body? In which ways is the organic and cyclic movement of life moving through and within us? And what (small or large) steps can we take towards – as Gandhi says – ‘being the change we wish to see in this world’?
 
“Organic”
1. being or coming from something alive
2. forming an organic whole with
 
The word ‘organic’ reflects our ‘natural’ state of life. Born through the body of our mothers, we can experience our body as an extension of the earth. Just like the seasons, our lives move in cycles: birth, death and rebirth. What dies makes room for new life. During this Ecstatic Organic Dance Weekend, we simply make time and space to allow what wants to arise and move through to us. Without forcing, without having to ‘do’ anything.
 
“Ecstatic”
1. feeling or expressing overwhelming happiness or joyful excitement
2. involving an experience of mystic self-transcendence
 
Ecstatic Dance is a free dance form. By connecting with ourselves and the space around us, we can become more present in our body and follow its movements. In depth or expansive, gentle or wild, joyful or sensitive – through dance we express what lives within us and what wants to be moved! By taking care of ourselves, our own body and the earth, we also deepen our inner life force.
 
You are welcome, just the way you are!
 
Program:
 
* Dance workshop by Caroline S’Jegers
* Poetry in Motion (poetic sound scape)
* Musical guidance by Johannes Siemann
* Fire ceremony with Lise Orye
* Eco-workshop by Josse Horsten (Edible Landscape)
* Delicious local and vegetarian food
* Sharing circles
* Silence, relaxation & co-creation
 
During the weekend we provide delicious vegetarian and local meals. As a group, we have the opportunity to help prepare the meals and pick salads fresh from the garden.
 
Location:
Drogenhof 51, Lubbeek (Belgium) | www.drogenhof.be
 
Last available rooms:
425 euros / single room with private bathroom
375 euros / double room (with separate beds) with private bathroom
 
We provide a 10% discount for those who travel by public transport.
 
We are committed to creating the safest and most pleasant space possible – in accordance with the current corona measures.
 
Registration and information via mail: contact@carolinesjegers.com.